Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie

im. Obrońców Westerplatte

z oddziałami Gimnazjalnymi

Podstawa prawna: Art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.  SP 4 – należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 4 w Wyszkowie,

2.  ORR- należy przez to rozumieć Oddziałowa Rada Rodziców,

3.  RR- należy przez to rozumieć Rada Rodziców,

4.  PRR- należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,

5.  FRR- należy przez to rozumieć Fundusz Rady Rodziców,

6.  KR- należy przez to rozumieć Komisja Rewizyjna,

§ 2

1.  W SP 4 w Wyszkowie działa Rada Rodziców.

2.  RR reprezentuje ogół rodziców uczniów tutejszej szkoły.

3.  PRR współdziała z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań szkoły.

§ 3

1.    RR realizuje swoje cele, opierając się na pracy społecznej swoich członków.

2.    RR przeznacza całkowity swój dochód na działalność określoną przez niniejszy regulamin.

1/7

3.    PRR zleca bieżącą obsługę finansową podmiotowi zewnętrznemu- na mocy zawartego porozumienia.

§ 4

1.  RR używa pieczątki podłużnej o treści:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie

im. Obrońców Westerplatte

07-200 Wyszków, ul. Gen. J. Sowińskiego 55

Tel. /29/ 742-45-17

2.  PRR używa pieczątki podłużnej o treści:

Przewodniczący Rady Rodziców

§ 5

1.  RR może ustanawiać dyplomy, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w realizacji celów RR.

ROZDZIAŁ II

CELE RR I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1.  Celem RR jest:

a.     reprezentowanie ogółu rodziców uczniów SP 4,

b.     integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,

c.      wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

2.  RR może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

3.  Do kompetencji RR należy:

a.  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

2/7

-   obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

-   obejmującego treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej,

-   skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.

c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

d. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł z przeznaczeniem ich na potrzeby szkoły.

e. utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

f. desygnowanie przedstawiciela RR do zespołu oceniającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

- Zespół oceniający powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

g. desygnuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

- Komisję konkursową powołuje organ prowadzący.

4.  RR może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając zasady i zakres współpracy.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

§ 7

1.  ORR w składzie trzech osób zostaje wybrana w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego odziały w każdym roku szkolnym.

a.  w wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

b.  jeden rodzic nie może być członkiem więcej niż jednego ORR

2.  RR tworzą przedstawiciele ORR, reprezentowani przez jednego przedstawiciela z każdej ORR.

3/7

3.  Przewodniczący ORR nie mogący uczestniczyć w zebraniu RR upoważnia do tego swojego zastępcę z ORR.

§ 8

1.  RR na pierwszym zebraniu prowadzonym przez dyrektora szkoły wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym „Przewodniczącego”,

2.  „Wiceprzewodniczącego”, „Sekretarza” i dwuosobową KR

a.  Przewodniczącym zostaje osoba z największą ilością oddanych głosów.

3.  Finanse RR prowadzi osoba do spraw finansowo- księgowych upoważniona przez PRR.

4.  Zebranie PRR lub RR zwołuje przewodniczący RR z własnej inicjatywy lub na prośbę dyrektora szkoły lub 3 członków RR.

5.  O zebraniu PRR lub RR przewodniczący informuje nie później niż trzy dni przed tym zebraniem chyba, że sytuacja wymaga podjęcia radykalnych działań zebranie zwoływane jest niezwłocznie.

6.  W zebraniu RR może brać udział przedstawiciel Dyrekcji szkoły lub inne zaproszone osoby.

7.  Obecność na zebraniu RR jest obowiązkowa i dokumentowana lista obecności załączoną do protokołu z posiedzenia RR.

8.  Zebrania RR są protokołowane w „Protokole Rady Rodziców”.

a.  Protokół z posiedzenia RR podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców lub jego zastępca.

b.  Podpisany protokół przedstawiany jest dyrektorowi i umieszczany w segregatorze RR znajdującym się w sekretariacie szkoły.

 

9.  Za sporządzenie protokołu z posiedzenia RR odpowiada sekretarz lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.

§ 9

1.  Uchwały RR zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, przy obecności ponad 50 ٪ uprawnionych do głosowania przedstawicieli ORR.

a.     w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego RR.0

4/7

2.  Jeśli uchwały RR lub decyzja PRR jest sprzeczna z interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym pisemnie powiadamia RR w ciągu 7 dni od złożenia uchwały w sekretariacie szkoły.

§ 10

1.  PRR jest wewnętrznym organem, kierującym pracami RR. Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.  PRR:

a.     kieruje całokształtem prac RR w okresie między jej posiedzeniami.

b.     nadzoruje prace stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeśli taki powstaną przy RR.

c.      informuje na bieżąco RR o swojej działalności.

d.     reprezentuje RR poza szkołą.

§ 11

1.  KR jest wewnętrznym organem kontrolnym RR.

2.  Komisja rewizyjna składa się z 2 członków.

3.  Członkowie KR wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 12

1.     Kadencja RR i jej organów trwa 1 rok.

a.   Ustępująca RR działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej RR.

2.     Członkowie PRR, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji, zostają zastąpieni przez członków RR w wyborach uzupełniających.

5/7

ROZDZIAŁ IV

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 13

1.     Fundusz RR jest tworzony:

a.   z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczących się w SP 4.

b.   z wpłat od osób fizycznych, organizacji i instytucji.

c.   z dotacji.

d.   ze środków uzyskanych z festynów i imprez organizowanych przez RR.

2.     Środki gromadzone na koncie RR są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności szkoły oraz projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niej dzieci.

§ 14

1.      Gospodarka finansowa RR opiera się na zatwierdzonym przez RR planie finansowym.

2.      RR corocznie na pierwszym zebraniu ustala sugerowaną wysokość składki na FRR.

3.      Gdy w szkole uczy się więcej niż dwoje rodzeństwa, składkę wnosi się tylko za dwoje uczniów /za trzecie i kolejne dziecko rodzic jest zwolniony z opłaty/.

4.      W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, dyrektora szkoły PRR może zwolnić rodziców z dokonania wpłaty na FRR.

a.   o zwolnieniu rodziców z dokonania wpłaty na FRR zostaną poinformowani oni pisemnie.

5.      Zobowiązuje się osobę do spraw finansowych do sporządzania na dzień 01.09 każdego roku sprawozdania finansowego z dochodów konta RR za poprzedni rok szkolny.

6/7

§ 15

1.      Do korzystania z konta RR- w ramach upoważnienia udzielonego przez PRR  zgodnie z planem finansowym upoważniony jest przewodniczący RR, i dwie inne osoby z PRR.

2.      PRR może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na:

a.  pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników.

b.  pomoc finansową dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania wycieczek.

c.   dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.

d.  dofinansowanie finałów olimpiad szkolnych i konkursów przedmiotowych i sportowych.

e.  ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych.

f.    sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły.

g.  zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.

h.   finansowanie własnych projektów RR, jak remont pracowni lub sali lekcyjnej, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo- rekreacyjnych.

3.      Sposób wydatkowania środków ofiarowanych przez sponsora może być przez niego kontrolowany.

a.  w takim przypadku RR bez zgody ofiarodawcy nie może wydatkować tych środków na inny cel.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.      Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców następuje w terminie do 30 września każdego roku.

2.      Regulamin Rady Rodziców uchwala RR większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności ponad 50 ٪ uprawnionych do głosowania.

3.      Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

7/7